De amerikanska halvtidsvalen och deras betydelse

click fraud protection

De amerikanska valperioderna ger amerikanerna möjlighet att ordna om den politiska sammansättningen av Amerikanska kongressen i båda Senat och den representanthuset varannat år.

Exempel på Midterm Election Impact

Falla rätt i mitten av fyraårsperioden USA: s president, valet mellan mitten av tiden ses ofta som en möjlighet att uttrycka tillfredsställelse eller frustration över presidentens resultat. I praktiken är det inte ovanligt att minoritetspolitiska partiet (partiet som inte kontrollerar Vita huset) får plats i kongressen under valet under halvtiden.

Vid varje halvtidsval är en tredjedel av de 100 Senators (som tjänar sex år) och alla 435 Medlemmar i kammaren av representanter (som tjänar i två år) är på förval.

Val av representanter

Sedan han blev federal lag 1911 har antalet medlemmar i det amerikanska representanthuset varit kvar på 435. Alla 435 företrädare står för omval vid varje kongressval efter halva tiden. Antalet representanter från varje stat bestäms av statens befolkning som rapporterats i den decenniska amerikanska folkräkningen. Genom en process som heter "

instagram viewer
fördelning, "varje stat är uppdelat i ett antal kongressdistrikt. En representant väljs från varje kongressdistrikt. Medan alla registrerade väljare i en stat får rösta för senatorer, är det bara de registrerade väljare som är bosatta i kongressdistriktet som kandidaten kommer att representera och får rösta för representanter.

Såsom krävs i artikel I, avsnitt 2 i Konstitution, för att väljas till U.S.-representant måste en person vara minst 25 år när den har svarts in en amerikansk medborgare i minst sju år och måste vara bosatt i staten från vilken han eller hon är vald.

Val av senatorer

Det finns totalt 100 amerikanska senatorer, två som representerar var och en av de 50 staterna. Vid valet efter halva tiden är ungefär en tredjedel av senatorerna (som tjänar under sex år) på valet. Eftersom deras sexårsperiod är förskjuten är de båda senatorerna från en viss stat aldrig på nytt vid samma val.

Före 1913 och ratificeringen av 17: e ändringsförslaget, Amerikanska senatorer valdes ut av sina statliga lagstiftare snarare än genom en direkt röst av folket de skulle representera. De grundande fäderna ansåg att eftersom senatorerna representerade en hel stat, borde de väljas med en röst från statens lagstiftare. Idag väljs två senatorer för att representera varje stat och alla registrerade väljare i staten får rösta för senatorer. Valvinnare bestäms av pluralitetsregeln. Detta innebär att den kandidat som får flest röster vinner valet. Till exempel i ett val med tre kandidater kan en kandidat få endast 38 procent av rösterna, ytterligare 32 procent och den tredje 30 procent. Även om ingen kandidat har fått mer än 50 procent av rösterna vinner kandidaten med 38 procent eftersom han eller hon vann mest, eller ett flertal, röster.

För att kunna delta i senaten kräver artikel I 3 § i konstitutionen att en person ska vara minst 30 år när han eller hon tar ed på kontoret, vara en medborgare i USA i minst nio år och vara bosatt i staten från vilken han eller hon väljs. I Federalist nr 62, James Madison motiverade dessa strängare kvalifikationer för senatorerna genom att hävda att det "senatoriella förtroendet" krävde en "större utsträckning av information och karaktärstabilitet."

Om de primära valen

I de flesta stater hålls primära val för att bestämma vilka kongresskandidater som kommer att vara vid den sista valstämman i slutet av valet i november. Om en partis kandidat är oövervakad, kan det hända att det inte finns ett primärt val för detta kontor. Tredjepartskandidater väljs av sitt partis regler, medan oberoende kandidater kan nominera sig. Oberoende kandidater och de som företräder mindre partier måste uppfylla olika statliga krav för att ställas till valen. Till exempel kan de bli skyldiga att lägga fram en framställning med underskrift av ett visst antal registrerade väljare.

instagram story viewer